KANCELARIA

Kancelaria

KANCELARIA PARAFIALNA

zapraszamy:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – od 16:00 do 17:00
środa, sobota – od 08:30 do 09:30

Ze względu na trudną aktualną sytuację sprawy kancelaryjne załatwiane są drogą elektroniczną oraz telefoniczną.

email: serbinow@sandomierz.opoka.org.pl

tel. +48 609 674 649 lub +48 605 686 954


A. Sakrament Chrztu

Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 13:00. Funkcje chrzestnych mogą pełnić wierzący i praktykujący katolicy. Katecheza Chrzcielna dla Rodziców i Rodziców Chrzestnych w każdy czwartek o godz. 16:30 w kancelarii parafialnej. Zapisy oraz wydawanie zaświadczeń w kancelarii.

Zgłaszając Chrzest należy przedstawić:
»  Odpis aktu urodzenia dziecka.
»  Dane personalne rodziców i rodziców chrzestnych.
»  Rodzice chrzestni spoza naszej parafii winni posiadać zaświadczenie od swojego Ks. Proboszcza.


B. Sakrament Bierzmowania

Drugim etapem inicjacji chrześcijańskiej jest sakrament bierzmowania. Św. Tomasz mówił, że jest to sakrament, który uświęca dojrzałość życia chrześcijańskiego – niejako uzupełnia sam chrzest. Bierzmowanie ma utwierdzić w nas to, co zaczęło się podczas chrztu. Wypływająca z przyjęcia tego sakramentu łaska, ma być dla nas źródłem duchowej siły, abyśmy byli zdolni do wyznawania swojej wiary i wprowadzali ją w codzienne życie. W naszej parafii tok przygotowań do tego sakramentu odbywa się w cyklu trzyletnim.

Tok przygotowań 2020/2021

Grupa A: klasy 6 szkoły podstawowej:
opiekun: Ks. Bartłomiej Stawowy
Grupa B: klasy 7 szkoły podstawowej:
opiekun: Ks. Krzysztof Nowak
Grupa C: klasy 8 szkoły podstawowej:
opiekun: Ks. Paweł Dobrowolski

SPOTKANIA: wg ogłoszeń

 


C. Sakrament Małżeństwa

Celebracja liturgii zaślubin jest najważniejszym momentem dnia weselnego. Winna być przygotowana z wielką troską. Narzeczeni powinni zgłosić się w kancelarii na 3 miesiące przed planowanym ślubem. Celebracja sakramentu małżeństwa jest powodem radości całej wspólnoty parafialnej, w której ma miejsce. Jednak możecie wybrać kościół w parafii narzeczonej lub narzeczonego, gdzie każde z Was zamieszkuje, lub w parafii, w której po ślubie zamieszkacie – w uzgodnieniu z własnym Proboszczem. Dla społeczności chrześcijańskiej rok liturgiczny wyznacza własny rytm życia i świąt. I tak, okres Adwentu i Wielkiego Postu mają charakter przygotowania: nawrócenia i przemiany. Z tego względu należy wybrać inne okresy dla uroczystości weselnych. Uzgodnijcie w kancelarii dzień i godzinę, z szacunkiem uwzględniając wcześniej zaplanowane zajęcia duszpasterskie w parafii. Obrzęd zawarcia małżeństwa jest ściśle określony, ale pozwala w pewnej mierze na indywidualne zaangażowanie. Jednak każda para powinna uzgodnić z kapłanem celebrującym ślub: dobór przynajmniej jednego z dwu czytań biblijnych; wybór formuły błogosławieństwa i modlitwy; recytację „Credo”, nawet wówczas gdy nie domaga się tego liturgia danego dnia; propozycje kilku intencji modlitwy powszechnej, zwłaszcza za swoich rodziców; nowi małżonkowie mogą przyjąć Komunię św. pod postaciami Chleba i Wina, wyrażając w ten sposób znak pełnego uczestnictwa w Uczcie Pana. Sakrament małżeństwa winien być celebrowany w „łasce Boga” tj. w pojednaniu z Nim i braćmi. Dlatego w dniu najbliższym dnia weselnego zbliżcie się na nowo do sakramentu pokuty i pojednania.

Niezbędne dokumenty:
»  Świadectwo chrztu – z parafii, gdzie otrzymaliście łaskę chrztu – dla celu zawarcia małżeństwa.
»  Świadectwo sakramentu bierzmowania.
»  Świadectwo ukończenia parafialnej katechezy przedmałżeńskiej.
»  Zaświadczenie z uczestnictwa w cyklu katechez przedślubnych w poradni życia małżeńskiego.
»  Wyciąg z aktu urodzenia dla celów zawarcia małżeństwa.

Przygotowanie do sakramentu:
»  Dzień skupienia dla narzeczonych – w każdym miesiącu parzystym (II sobota miesiąca o godz. 9:30 – po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym).
»  Poradnia rodzinna czynna w każdy poniedziałek (oprócz świąt) od 17:00 do 18:00.

Kurs Przedmałżeński:
»  Cykl 10 katechez w kolejne następujące niedziele o godz. 15:00 – uczestniczyć powinni oboje narzeczeni razem.
»  Konsultacje w Poradni Rodzinnej.
»  Najbliższa edycja – początek kursu: b/d.


D. Pogrzeb Kościelny

Każdy katolik winien pamiętać o należnej czci ciału zmarłych wiernych, które przez chrzest stały się świątynią Ducha Świętego. Dlatego też zgodnie z przepisem prawa wierni zmarli, powinni otrzymać pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału, żywym niesie pociechę nadziei. Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej. Nabożeństwo pochowania ciała każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym. Każdy jednak wierny albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół na pogrzeb, ale za zgodą tego, kto nim zarządza i po zawiadomieniu własnego proboszcza.

Formalności:
»  Sprawy pogrzebowe można załatwiać o każdej porze dnia.
»  Należy przynieść akt zgonu wystawiony przez USC.
»  Kartę zgonu wystawioną przez lekarza w celu pochowania zwłok.
»  Zaświadczenie lub wiadomość o ostatnich sakramentach osoby zmarłej (spowiedź, Komunia św., namaszczenie chorych).
»  Jeśli zmarły nie należał do naszej parafii, należy skontaktować się najpierw z proboszczem parafii, do której należał.
»  Formalności związane z przygotowaniem grobu należy załatwiać z administratorem cmentarza, na którym zmarły ma zostać pogrzebany.