MODLITWA O POWOŁANIA

 Modlitwa o powołania

 

Boże miłosierny,
daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów!

Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego,
aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł,
a żaden powołany nie został pominięty.

Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego,
jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów!

Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy
głoszą słowem, przykładem i życiem!

Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia,
oczekując w pokorze wyników swej pracy tylko od Ciebie
i nie szukają niczego prócz Twojej chwały.

Wzbudź na nowo w Kościele owego Ducha,
którego wylałeś na Apostołów!

Amen.

bł. Ks. Michał Sopoćko


Warunki przyjęcia

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu

   Warunkiem przyjęcia jest:
 1. pozytywny wynik wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej
 2. zarejestrowanie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim JPII
 3. egzamin i rozmowy kwalifikacyjne w WSD w Sandomierzu
 4. złożenie odpowiednich dokumentów w WSD w Sandomierzu
 5. potwierdzenie decyzji o wyborze studiów
1. Wstępną rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Ks. Rektor w dniu zgłoszenia się kandydata
w Rektoracie Seminarium /tel. 511 413 002/
Rejestracja elektroniczna – KUL, Kierunek Teologia kurs „A” WSD SANDOMIERZ
(przed rejestracją na Uniwersytecie kandydat zgłasza się najpierw do Rektoratu WSD w Sandomierzu)
 Rejestracja kandydatów:
 I nabór stara matura 7 maja – 1 lipca 2019 r. nowa matura 7 maja – 8 lipca 2019 r.
II nabór stara i nowa matura 16 lipca – 18 września 2019 r.
2. Rejestrację należy przeprowadzić w bazie danych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w następujący sposób:
R e j e s t r a c j a… krok po kroku:
  1. Załóż konto na w serwisie rekrutacyjnym KUL (klawisz Zarejestruj się ).
  2. Zaloguj się na konto w serwisie rekrutacyjnym.
  3. Uzupełnij dane osobowe lub nanieś zmiany w danych osobowych.
  4. Wybierz z oferty kierunek studiów tj. Teologia – studia jednolite magisterskie, Kurs „A” WSD Sandomierz
   Uwaga!!!
   • Nie pomylić z kursem „B”, który jest dla studentów świeckich
   • Nie pomylić z innymi seminariami duchownymi
    (oprócz naszego są wyszczególnione jeszcze m.in. lubelskie, kieleckie, zamojskie)
  5. Uzupełnij wymagane wyniki (z matury, oceny ze świadectwa ukończenia szkoły czy z dotychczasowych studiów). Jeśli nie znasz jeszcze wyników, dalsze kroki możesz wykonać dopiero po ich uzyskaniu.
  6. Po wybraniu wszystkich zaplanowanych kierunków zatwierdź wybór i wydrukuj kwestionariusz zgłoszeniowy (opcja wydruku kwestionariusza znajduje się w szczegółach kierunku).
  7. Wydrukuj blankiet wpłaty opłaty rekrutacyjnej. Druk wpłaty znajduje się w zakładce Opłata rekrutacyjna.
  8. Wnieś opłatę w terminie rejestracji. Następnego dnia po zakończeniu rejestracji upewnij się, że w zakładce komunikaty pojawiła się informacja o przyjęciu wpłaty.
  9. Sprawdź czy jesteś zobowiązany do składania dokumentów . Jeśli tak złóż je w wyznaczonym terminie.
  10. Rejestrację możesz uznać jako dopełnioną, jeśli otrzymasz komunikat o zarejestrowaniu na dany kierunek.
  11. Podczas rejestracji na studia jednolite magisterskie kandydat z nową maturą nie składa żadnych dokumentów w formie papierowej. Natomiast kandydaci ze starą maturą składają:
   • kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
   • kserokopię świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły średniej, potwierdzone urzędowo jako zgodne z oryginałem,
   • kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
3. Egzamin i rozmowy kwalifikacyjne /II tura/  – 18 września 2019 /środa/ godz. 9.00
WSD Sandomierz  ( ul. Żeromskiego 6 )
 •      Praca pisemna z podstawowych prawdy wiary i zasad moralności chrześcijańskiej oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła – temat do wyboru z kilku podanych
 • Rozmowy kwalifikacyjne z przełożonymi WSD
Literatura:
        – Marian Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 (lub wcześniejsze wydania);
        – Jan Paweł II, Dzieła zebrane. T. 1: Encykliki, Kraków: Wydawnictwo „M” 2006 (lub inne wydania lub omówienia).
4. Dokumenty
a) opinia ks. proboszcza / ks. katechety
b) świadectwo chrztu i bierzmowania
c) świadectwo maturalne (TYLKO ORYGINAŁ – nie odpis !!!!)
d) opinia lekarza o stanie zdrowia
e) 3 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm
f) podanie o przyjęcie (z uzasadnieniem decyzji)
g) uzupełniony kwestionariusz seminaryjny
h) uzupełniony kwestionariusz KUL – owski
i) wprowadzenie zdjęcia elektronicznego na serwery KUL
5. Po zdanym egzaminie 11-15 lipca 2019!!!
– zaraz po ogłoszeniu wyników należy potwierdzić podjęcie studiów na KUL /wpis na listę studentów/. Trzeba wysyłać na KUL wydrukowany ze swego konta i podpisany formularz.
Miejsce:
Wyższe Seminarium Duchowne
ul. Żeromskiego 6
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 27 08